Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY STOSOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ TIP–TOPOL Sp. z o.o. z SIEDZIBĄ w POBIEDZISKACH

Art. 1. Definicje

Następujące zwroty i wyrażenia zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży oznaczają
odpowiednio:

OGÓLNE WARUNKI niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży
TOWAR wszelkie towary znajdujące się w ofercie sprzedaży Sprzedawcy (zarówno te wyprodukowane przez Sprzedawcę, jak i przez inne podmioty)
UMOWA umowa sprzedaży Towaru, która zostaje zawarta między Sprzedawcą i Kupującym
SPRZEDAWCA TIP – TOPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pobiedziskach (62-010) przy ul. Kostrzyńskiej 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000195952, posiadająca numer NIP: 7790000706 oraz REGON: 008491569
KUPUJĄCY podmiot, który zawiera Umowę ze Sprzedawcą
STRONY łącznie Kupujący i Sprzedawca
PROPOZYCJA HANDLOWA propozycja handlowa dotycząca Towaru przygotowana przez Sprzedawcę dla Kupującego, stanowiąca zaproszenie do złożenia zamówienia i zawarcia Umowy
DOKUMENT ZAMÓWIENIA przygotowany przez Sprzedawcę dla Kupującego dokument zamówienia (w tym również Propozycja Handlowa), który po jego podpisaniu przez Kupującego stanowi zamówienie (ofertę zawarcia Umowy skierowaną do Sprzedawcy)
MAGAZYN SPRZEDAWCY magazyn znajdujący się w siedzibie Sprzedawcy lub siedzibie Regionu / Oddziału Sprzedawcy

Art. 2. Przepisy ogólne

 1. Ogólne Warunki regulują prawa i obowiązki Stron Umowy.
 2. Ogólne Warunki stanowią integralną część Umów. W odniesieniu do Umów zawieranych z konsumentami Ogólne Warunki mają zastosowanie w zakresie, w jakim postanowienia Ogólnych Warunków nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie praw konsumentów oraz przepisów dotyczących umów zawieranych z konsumentami.
 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Ogólnych Warunków i Umowy znaczenie rozstrzygające mają postanowienia Umowy.
 4. Sprzedawca nie jest związany jakimikolwiek warunkami zakupu stosowanymi przez Kupującego. Do wyłączenia warunków zakupu stosowanych przez Kupującego nie jest konieczne złożenie przez Sprzedawcę odrębnego oświadczenia woli.
 5. Ustne oświadczenia przedstawicieli Sprzedawcy są wiążące tylko w przypadku ich potwierdzenia na piśmie. 
 6. Informacje udzielane przez Sprzedawcę w jakiejkolwiek formie i postaci, w szczególności Propozycje Handlowe, faktury pro-forma, ogłoszenia, reklamy oraz cenniki, nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące dla Sprzedawcy, lecz stanowią zaproszenie do składania zamówień i zawarcia Umowy.
 7. Wszelkie przekazane przez Sprzedawcę ilustracje, rysunki, opisy, dane dotyczące masy i wymiarów Towaru są wiążące tylko w przypadku ich potwierdzenia przez Sprzedawcę na piśmie. Sprzedawca zastrzega sobie wszelkie prawa do przekazanych Kupującemu ilustracji, rysunków, opisów. Kupujący nie jest uprawniony do udostępniania ich osobom trzecim.
 8. Sprzedawca nie odpowiada za błędny dobór Towaru przez Kupującego lub niewłaściwą interpretację informacji oraz danych technicznych zawartych w Propozycji Handlowej, katalogach, prospektach, stronie internetowej oraz innych materiałach, które otrzymał lub uzyskał Kupujący.

Art. 3. Zawarcie Umowy

 1. Do zawarcia Umowy dochodzi w szczególności poprzez:
  1. złożenie przedstawicielowi Sprzedawcy przez Kupującego zamówienia (stanowiącego ofertę zwarcia Umowy) w jakiejkolwiek formie (w tym również ustnej, elektronicznej lub poprzez podpisanie przez Kupującego Dokumentu Zamówienia) i przyjęcie tego zamówienia przez Sprzedawcę w jakiejkolwiek formie (w tym również ustnej lub elektronicznej) lub w sposób dorozumiany, poprzez przystąpienie przez Sprzedawcę do realizacji zamówienia. Złożenie zamówienia może być poprzedzone złożeniem Kupującemu przez przedstawiciela Sprzedawcy Propozycji Handlowej w formie pisemnej lub mailowej;
  2. złożenie przez Kupującego zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego na stronie internetowej Sprzedawcy http://www.sklep.tiptopol.pl i przyjęcie tego zamówienia przez Sprzedawcę, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego zamieszczonym na tej stronie;
  3. podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentacji Sprzedawcy i Kupującego Umowy sporządzonej w formie pisemnej.
 2. Sprzedawca w każdej sytuacji jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia złożonego przez Kupującego, w tym w szczególności w przypadku:
  1. opóźnienia Kupującego w zapłacie jakichkolwiek zobowiązań pieniężnych wobec Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu;
  2. naruszenia przez Kupującego jakichkolwiek zobowiązań wobec Sprzedawcy wynikających z umów wcześniej zawartych pomiędzy Stronami;
  3. powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych w zamówieniu.
 3. Strony wyłączają zastosowanie art. 682 Kodeksu cywilnego.

Art. 4. Cena sprzedaży oraz warunki płatności

 1. Cena sprzedaży Towaru oraz termin płatności określone są każdorazowo w Umowie, przy czym w celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości Strony ustalają, że w przypadku gdy:
  1. do zawarcia Umowy dochodzi w sposób określony w art. 3 ust. 1 pkt 1 Ogólnych Warunków, cena sprzedaży Towaru oraz termin płatności określone są w złożonym przez Kupującego zamówieniu (w szczególności w Dokumencie Zamówienia), przyjętym przez Sprzedawcę do realizacji. Jeżeli cena lub termin płatności nie wynikają wprost z zamówienia, a zamówienie było poprzedzone Propozycją Handlową przyjmuje się, że cena sprzedaży Towaru oraz termin płatności określone w Propozycji Handlowej są wiążące dla Stron;
  2. cena sprzedaży Towaru lub termin płatności nie zostały inaczej wskazane, przyjmuje się, że wiążące dla Stron są: cena Towaru wynikająca z odpowiedniego cennika Sprzedawcy obowiązującego w dacie złożenia zamówienia, płatność z góry przed dostawą Towaru. 
 2. Cena sprzedaży Towaru każdorazowo obejmuje również koszty opakowania.
 3. Jeżeli cena została określona w EUR i ma być przeliczona na PLN, przeliczenie następuje według kursu sprzedaży dewiz EUR Banku PKO Bank Polski S.A. z dnia wystawienia faktury VAT za sprzedany Towar.
 4. Cena sprzedaży Towaru zostanie powiększona o podatek VAT.
 5. Faktury są wystawiane i płatne w PLN albo w EUR.
 6. Kupujący może dokonać płatności ceny sprzedaży przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany każdorazowo w Umowie lub na fakturze VAT lub, wyłącznie gdy jest to prawnie dopuszczone i Sprzedawca wyrazi na to zgodę, w formie wpłaty gotówkowej.
 7. W przypadku płatności przelewem, za dzień zapłaty Strony uważać będą dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 8. Przy zawarciu Umowy Sprzedawca może żądać od Kupującego zapłaty zadatku. Zadatek dany przez Kupującego przy zawarciu Umowy będzie miał to znaczenie, że w razie niewykonania Umowy przez Kupującego, Sprzedawca będzie uprawniony bez wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować. W razie niewykonania Umowy przez Sprzedawcę Kupujący będzie uprawniony bez wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy odstąpić i żądać zwrotu otrzymanego zadatku.
 9. Nie jest dopuszczalne potrącenie przez Kupującego wierzytelności przysługujących mu wobec Sprzedawcy z Umowy (lub związanych z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem Umowy) z wzajemnymi wierzytelnościami Sprzedawcy wobec Kupującego wynikającymi z tej Umowy lub innych Umów (lub związanych z ich niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem), chyba że wierzytelności Kupującego zasądzone są prawomocnym wyrokiem sądowym.

Art. 5. Przeniesienie własności

 1. Własność Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty całej ceny sprzedaży przez Kupującego. Jeżeli w zwykłym toku prowadzenia działalności gospodarczej przez Kupującego mieści się odsprzedaż Towaru, jego przetworzenie lub połączenie z inną rzeczą – własność Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą takiej odsprzedaży, przetworzenia lub połączenia.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień art. 6 ust. 11 i 17 Ogólnych Warunków, z chwilą wydania Kupującemu Towaru, przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary z nim związane oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
 3. Do czasu przejścia własności Kupujący zobowiązany jest:
  1. zabezpieczyć Towary objęte zastrzeżeniem własności przed utratą lub uszkodzeniem;
  2. powstrzymać się od zbywania i obciążania Towaru objętego zastrzeżeniem własności (z wyjątkiem sytuacji opisanych w ust. 1 zd. 2);
  3. powstrzymać się od przetwarzania Towaru objętego zastrzeżeniem własności, jak również od łączeni go z inną rzeczą (z wyjątkiem sytuacji opisanych w ust. 1 zd. 2).
 4. W przypadku zbycia przez Kupującego osobie trzeciej Towaru objętego zastrzeżeniem własności na rzecz Sprzedawcy, na Sprzedawcę przechodzą wierzytelności Kupującego wobec tej osoby trzeciej o zapłatę ceny, do wysokości wierzytelności Sprzedawcy wobec Kupującego.
 5. W przypadku zajęcia Towaru objętego zastrzeżeniem własności, obciążenia go zastawem skarbowym, objęcia Kupującego postępowaniem upadłościowym lub naprawczym, Kupujący zobowiązany jest wykazać właściwym organom, iż własność Towaru jest zastrzeżona na rzecz Sprzedawcy i niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o wyżej opisanych postępowaniach toczących się w odniesieniu do majątku Kupującego, przesyłając Sprzedawcy kopie stosownych dokumentów.
 6. Postanowienia ust. 4 i 5 nie zwalniają Kupującego z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy. 
 7. Zastrzeżenie własności Towaru do czasu zapłaty całej ceny sprzedaży przez Kupującego nie pozbawia Sprzedawcy prawa dochodzenia od Kupującego zapłaty ceny. Kupujący nie może zwolnić się z obowiązku zapłaty ceny poprzez zwrot Towaru
 8. W przypadku gdy Kupujący zalega w zapłacie wobec Sprzedawcy, Sprzedawca może zażądać od Kupującego zwrotu Towaru objętego zastrzeżeniem własności i odpowiedniego wynagrodzenia za korzystanie z niego, a także odszkodowania za jego zużycie lub uszkodzenie.
 9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Kupującego któregokolwiek z obowiązków określonych w art. 5 Ogólnych Warunków, Sprzedawca może żądać od Kupującego zapłaty kary umownej w wysokości dwukrotności ceny brutto Towaru objętego zastrzeżeniem własności, w odniesieniu do którego Kupujący dopuścił się naruszenia swoich obowiązków. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Art. 6. Dostawa zamówionego Towaru

 1. 1. Termin dostawy Towaru określony jest każdorazowo w Umowie, przy czym w celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości Strony ustalają, że w przypadku gdy:
  1. do zawarcia Umowy dochodzi w sposób określony w art. 3 ust. 1 pkt 1 Ogólnych Warunków, termin dostawy Towaru określony jest w złożonym przez Kupującego zamówieniu (w szczególności w Dokumencie Zamówienia), przyjętym przez Sprzedającego do realizacji. Jeżeli termin dostawy Towaru nie wynika wprost z zamówienia, a zamówienie było poprzedzone Propozycją Handlową przyjmuje się, że termin dostawy Towaru określony w Propozycji Handlowej jest wiążący dla Stron;
  2. termin dostawy Towaru nie został inaczej wskazany, przyjmuje się, że wiążący dla Stron jest termin 30 dni od zapłaty przez Kupującego całej ceny sprzedaży Towaru.
 2. Jeżeli Kupujący zgodnie z Umową jest zobowiązany do zapłaty całości ceny z góry, zapłaty zaliczki lub zadatku albo do dostarczenia określonych dokumentów lub pozwoleń, termin dostawy biegnie od dnia następującego po dniu, w którym Kupujący wywiązał się z tych zobowiązań.
 3. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę, czyli wydania Towaru, jest magazyn Sprzedawcy. O ile Strony nie umówiły się inaczej, Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego Towaru z Magazynu Sprzedawcy wskazanego przez Sprzedawcę.
 4. Termin dostawy wynikający z Umowy lub z Ogólnych Warunków uważa się za dotrzymany przez Sprzedawcę, jeżeli w tym terminie umożliwił odbiór zamówionego Towaru z Magazynu Sprzedawcy, w szczególności przez odbiór osobisty Kupującego. Termin dostawy jest zastrzeżony na korzyść Sprzedawcy (co oznacza, że Sprzedawca może postawić Towar do dyspozycji Kupującego przed umówionym terminem dostawy, informując o tym Kupującego z 1-dniowym uprzedzeniem). Sprzedawca wystawia fakturę VAT w dacie postawienia Towaru do dyspozycji Kupującego w Magazynie Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca może wstrzymać dostawę Towaru Kupującemu w przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie zobowiązań pieniężnych należnych Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu, w tym w szczególności z tytułu zawartych Umów.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane siłą wyższą (np. czynnikami atmosferycznymi, awariami, strajkami lub konfliktami zbrojnymi), a także zakłóceniami w komunikacji, brakiem surowców oraz okolicznościami dotyczącymi kontrahentów Sprzedawcy (w tym w szczególności dostawców, przewoźników, spedytorów).
 7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6, termin dostawy zostaje wydłużony o czas trwania tych okoliczności. O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 6, oraz o przewidywanym czasie ich trwania Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego.
 8. W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu dostawy wskutek okoliczności, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, Kupujący jest zobowiązany przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od Umowy, do wyznaczenia Sprzedawcy dodatkowego jednomiesięcznego terminu liczonego od dnia doręczenia wezwania Sprzedawcy.
 9. Jeżeli w wyniku opóźnienia Sprzedawcy z dostawą Towaru o co najmniej 30 dni, wskutek okoliczności, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, Kupujący poniósł szkodę, może on żądać od Sprzedawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% ceny brutto niedostarczonego w terminie Towaru za każdy pełny tydzień zwłoki począwszy od 30 dnia zwłoki, nie więcej jednak niż 5% ceny brutto niedostarczonego w terminie Towaru.
 10. O ile Strony nie umówiły się inaczej, Kupujący zobowiązany jest do odbioru Towaru w terminie dostawy wynikającym z Umowy lub z Ogólnych Warunków. W przypadku nieodebrania Towaru przez Kupującego w terminie, Kupujący zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Sprzedawcę w wyniku takiego opóźnienia, w tym w szczególności obowiązany jest pokryć wszelkie koszty przechowania i ubezpieczenia Towaru. Żądanie Kupującego opóźnienia wydania zamówionego Towaru jest równoznaczne z nieodebraniem Towaru przez Kupującego w terminie.
 11. W przypadku opóźnienia Kupującego w odbiorze Towaru, ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia, przechodzą na Kupującego z momentem postawienia Towaru do dyspozycji Kupującego w Magazynie Sprzedawcy.
 12. W przypadku opóźnienia Kupującego w odbiorze Towaru, przekraczającego 7 dni, niezależnie od konsekwencji określonych ust. 10 i 11, Sprzedawca może dodatkowo żądać od Kupującego zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% ceny brutto za każdy pełny tydzień opóźnienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Kupujący nie odbierze Towaru w wyznaczonym przez Sprzedawcę dodatkowym terminie.
 14. Zastrzega się prawo Sprzedawcy do wydania Towaru różniącego się od Towaru określonego w Umowie w przypadku, gdy zmiany takie dokonane zostały przez producenta w danym modelu lub typie Towaru po zawarciu Umowy. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie będą mieć wpływu na funkcjonalność, jakość, wytrzymałość i estetykę Towaru. Dostarczenie Towaru różniącego się od określonego w Umowie w takim zakresie nie stanowi zmiany Umowy, stanowi należyte wykonanie Umowy przez Sprzedawcę i nie uprawnia Kupującego do odstąpienia od Umowy, ani do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 15. W każdym przypadku przy odbiorze Towaru Kupujący zobowiązany jest zbadać stan opakowania i przesyłki, w szczególności sprawdzić, czy opakowanie oraz taśmy zabezpieczające nie są uszkodzone, a także sprawdzić zawartość opakowania lub przesyłki, w szczególności pod kątem zgodności ilości dostarczonego Towaru z Umową, oraz możliwych do stwierdzenia wad Towaru (przykładowo wgnieceń lub innych uszkodzeń mechanicznych) lub jego niezgodności z Umową.
 16. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze Towaru jakichkolwiek niezgodności Towaru z Umową lub wad, o których mowa w ust. 15, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w formie pisemnej lub mailowej nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia odbioru Towaru, pod rygorem utraty możliwości późniejszego zgłaszania roszczeń w tym zakresie.
 17. W przypadku transportu Towarów poza Magazyn Sprzedawcy:
  1. koszty transportu ponosi Sprzedawca jeżeli łączna wartość netto Towarów przekracza 250,00 PLN a transport odbywa się na terenie Polski; w pozostałych przypadkach koszty transportu pokrywa Kupujący;
  2. Kupujący zobowiązany jest na swój koszt i ryzyko zapewnić rozładunek oraz sprawdzenie dostarczonych Towarów i ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty Towaru od momentu wydania Towaru z Magazynu Sprzedawcy, w tym powierzenia go kurierowi (przewoźnikowi).

Art. 7. Gwarancja

 1. Sprzedawca udziela gwarancji jakości na sprzedawane Towary, których jest producentem. W przypadku sprzedaży Towarów, których Sprzedawca nie jest producentem, Sprzedawca jest podmiotem, który realizuje roszczenia gwarancyjne.
 2. Usługi serwisowe dotyczące Towaru, wykonywane przez Sprzedawcę odpłatnie po upływie gwarancji na Towar, są objęte dodatkową gwarancją jakości (gwarancja na usługę serwisową) udzielaną przez Sprzedawcę.
 3. Jeżeli z dokumentu gwarancyjnego doręczonego wraz z Towarem lub odrębnych ustaleń Stron nie wynika inaczej, lub jeżeli dokument gwarancyjny nie został wydany, przyjmuje się, że gwarancja zostaje udzielona na następujących warunkach:
  1. gwarancją objęte są wyłącznie Towary fabrycznie nowe (z zastrzeżeniem postanowień nr. 3.3), tylko w zakresie wad fizycznych powstałych z przyczyn tkwiących w Towarze, o ile wady te ujawnią się w okresie gwarancji;
  2. z zastrzeżeniem postanowień nr. 3.3/ - 3.4/, okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży Towaru; w odniesieniu do Towarów podlegających montażowi okres gwarancji liczony jest od daty montażu, pod warunkiem, że montaż nastąpił w terminie 2 miesięcy od daty sprzedaży (w przeciwnym wypadku, okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży);
  3. okres gwarancji na regenerowane części zamienne, montowane (za zgodą Kupującego), przy pogwarancyjnej naprawie Towaru przez Sprzedawcę wynosi 3 miesiące od daty tej naprawy;
  4. okres gwarancji na usługę serwisową, o której mowa w ust. 2, wynosi 3 miesiące od daty wykonania usługi;
  5. gwarancją nie są objęte:
   • uszkodzenia Towaru powstałe na skutek korzystania z niego niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niestosowania się do zaleceń dotyczących eksploatacji Towaru oraz obowiązkowych czynności regulacyjno – konserwacyjnych, wynikających z instrukcji lub innych wskazań Sprzedawcy lub producenta;
   • elementy Towaru zużywające się w wyniku jego normalnej eksploatacji (np. paski klinowe, kółka pasowe, śruby i nakrętki nośne, przewody gumowe i parciane, uszczelniacze gumowe łopatki wirnika);
   • uszkodzenia Towaru powstałe z winy użytkownika lub w wyniku zdarzeń losowych.
  6. gwarancja wygasa wskutek:
   • usunięcia numerów seryjnych Towaru;
   • dokonania montażu, napraw lub przeróbek Towaru bez uzgodnienia ze Sprzedawcą;
   • montażu Towaru poza obszarem Polski bez uzgodnienia ze Sprzedawcą;
   • demontażu Towaru zamontowanego przez Sprzedawcę i jego ponownego montażu w innym
    miejscu bez uzgodnienia ze Sprzedawcą.
  7. reklamację należy zgłosić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z gwarancji;
  8. reklamację należy zgłosić na piśmie (najlepiej poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego udostępnionego w tym celu przez Sprzedawcę lub jego przedstawiciela) i wraz z reklamowanym Towarem oraz dowodem zakupu Towaru (lub podaniem jego numeru i daty wystawienia) przekazać przedstawicielowi Sprzedawcy albo wysłać na wskazany adres Sprzedawcy: TIP TOPOL sp. z o.o. ul. Kostrzyńska 33, 62-010 Pobiedziska z dopiskiem: „Reklamacja”
  9. obowiązek dostarczenia Towaru Sprzedawcy lub jego przedstawicielowi nie obejmuje Towarów podlegających montażowi, po ich zamontowaniu – w odniesieniu do nich naprawy gwarancyjne dokonywane są w miejscu zamontowania Towaru;
  10. niezgodność numerów seryjnych reklamowanego Towaru z numerami wynikającymi z dokumentów sprzedaży (np. protokołu przekazania, umowy sprzedaży, faktury VAT) lub brak możliwości ustalenia numerów seryjnych reklamowanego Towaru stanowią podstawy odmowy rozpatrzenia reklamacji;
  11. reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia dostarczenia reklamowanego Towaru Sprzedawcy w sposób określony w nr. 3.14/ – 3.15/, a w sytuacjach opisanych w nr. 3.16/ – od dnia zgłoszenia reklamacji; w przypadku gdyby rozpatrzenie reklamacji okazało się w tym terminie niemożliwe, Sprzedawca poinformuje Kupującego i rozpatrzy reklamację w możliwie krótkim terminie;
  12. w ramach gwarancji obejmującej Towar Sprzedawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wady fizycznej Towaru lub do dostarczenia Towaru wolnego od wad (według wyboru Sprzedawcy);
  13. w ramach gwarancji obejmującej usługę serwisową, o której mowa w ust. 2, Sprzedawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia nieprawidłowości lub ponownego wykonania usługi (według wyboru Sprzedawcy).
 4. W przypadku, gdy reklamacja okaże się nieuzasadniona, w tym w szczególności, gdy uszkodzenie Towaru nastąpiło z winy Kupującego, wszelkie koszty związane z procedurą reklamacyjną (w tym w szczególności koszty transportu Towaru) zobowiązany jest pokryć Kupujący.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest w całości wyłączona.

Art. 8. Zwrot towaru

 1. Niezależnie od uprawnień wynikających z art. 7 Ogólnych Warunków, Kupujący jest uprawniony do zwrotu zakupionego od Sprzedawcy Towaru, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od daty odbioru Towaru.
 2. Zwrotowi podlegają wyłącznie Towary bez śladów używania lub montażu, niezniszczone, w oryginalnym opakowaniu, pełnowartościowe i nadające się do ponownej sprzedaży. Zwrotowi nie podlegają elektroniczne części zamienne.
 3. Towar podlegający zwrotowi wraz z dowodem jego zakupu (lub podaniem jego numeru i daty wystawienia) Kupujący powinien wysłać na swój koszt, w terminie wskazanym w ust. 1, przedstawicielowi Sprzedawcy albo bezpośrednio na adres Sprzedawcy: TIP-TOPOL sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 33, 62-010 Pobiedziska, z dopiskiem: „Zwrot”
 4. O ile Strony nie umówią się inaczej, Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę sprzedaży w terminie 14 dni od zwrotu Towaru, przelewem na rachunek bankowy, z którego Kupujący dokonał zapłaty ceny lub na inny rachunek wskazany w tym celu przez Kupującego na piśmie.

Art. 9. Odpowiedzialność Sprzedawcy

Z wyłączeniem przypadków winy umyślnej, odpowiedzialność Sprzedawcy za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie Umowy (w tym w szczególności zobowiązań Sprzedawcy wynikających z udzielonej gwarancji)
obejmuje jedynie rzeczywiste straty poniesione przez Kupującego, z wyłączeniem utraconych przez niego
korzyści. 

Art. 10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych w Umowie i Ogólnych Warunkach stosuje się prawo polskie, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego. Do Ogólnych Warunków oraz Umowy nie stosuje się Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11.04.1980 roku (tzw. Konwencji Wiedeńskiej).
 2. Wszelkie spory pozostające w związku z Umową podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Ogólnych Warunków nie narusza ważności lub skuteczności innych postanowień Ogólnych Warunków. W takim wypadku zamiast nieważnych lub bezskutecznych postanowień Ogólnych Warunków znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 4. Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia jakichkolwiek praw wynikających z Umowy na jakikolwiek podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.
 5. W związku z zawarciem i realizacją Umów Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest dostępna na stronie internetowej Sprzedawcy.
 6. Strony zobowiązane są do zachowania poufności w odniesieniu do treści i warunków Umowy oraz negocjacji i ustaleń stron poprzedzających jej zawarcie.
 7. Aktualna treść Ogólnych Warunków jest dostępna na stronie internetowej Sprzedawcy. Ogólne Warunki można utrwalić, pozyskać, przechowywać i odtwarzać w każdym czasie, poprzez wydrukowanie lub pobranie w formacie PDF ze strony internetowej Sprzedawcy i zapisanie w pamięci komputera lub innego odpowiedniego nośnika danych.
 8. Niniejsze Ogólne Warunki stosuje się od dnia 2 lipca 2018 roku.